موتور ساید مستر

موتور ساید مستر

بدلیل عدم تکمیل موجودی تا اطلاع ثانوی موجود نمیباشد

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

موتور ساید مستر  
ردیفشرح کالاقیمت واحد (ریال)
۱
۳۰۰ کیلو با UPSموجود نیست
۲۳۰۰ کیلو بدون UPSموجود نیست
۳۳۰۰ کیلو پر سرعت (High Speed) با UPSموجود نیست
۴۳۰۰ کیلو پر سرعت (High Speed)بدون UPSموجود نیست
۵۵۰۰ کیلو با UPSموجود نیست
۶۶۰۰ کیلو بدون UPSموجود نیست
۷۷۵۰ کیلو با UPSموجود نیست
۸۸۰۰ کیلو بدون UPSموجود نیست
۹۱۳۰۰ کیلو بدون UPSموجود نیست