موتورکرکره ساید آلتای

موتورکرکره ساید آلتای

قیمت موتور ساید کرکره برقی آلتای

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

۱

موتور ساید کرکره برقی آلتای ۲۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۲

موتور ساید کرکره برقی آلتای ۳۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۳موتور ساید کرکره برقی آلتای ۳۰۰ نیوتن –  با UPSتماس بگیرید

۴

موتور ساید کرکره برقی آلتای ۵۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۵موتور ساید کرکره برقی آلتای ۵۰۰ نیوتن –  با UPSتماس بگیرید

۶

موتور ساید کرکره برقی آلتای ۸۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۷موتور ساید کرکره برقی آلتای ۱۰۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۸

موتور ساید کرکره برقی آلتای ۷۵۰ نیوتن –  با UPSموجود نیست
۹موتور ساید کرکره برقی آلتای ۱۳۰۰ نیوتن –  بدون UPSموجود نیست

 وبلاگ گروه فنی قائم دٌر