لیست قیمت ورنا (شامل پنل و یراق Doco و موتور Somfy)

لیست قیمت ورنا (شامل پنل و یراق Doco و موتور Somfy)

لیست قیمت در ب سکشنال زیر سقفی ورنا (شامل پنل و یراق Doco و موتور Somfy)

قیمت درب سکشنال زیر سقفی-تعمیر درب سکشنال زیر سقفی-فروش درب سکشنال-اجرای درب برقی سکشنال زیر سقفی- نمایندگی درب سکشنال زیر سقفی- ارزانترین قیمت درب سکشنال زیر سقفی ترکیه ای و اروپایی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تمام قیمت ها به ریال می باشند 

ردیفعرض درب پنل ارتفاع ۲۴۰۰یراق ارتفاع ۲۴۰۰پکیج سکشنال بدون موتور پنل ارتفاع ۲۷۰۰یراق ارتفاع ۲۷۰۰پکیج سکشنال بدون موتورپنل ارتفاع ۳۰۰۰یراق ارتفاع ۳۰۰۰پکیج سکشنال بدون موتور
۱۲۵۵۰۴۹,۸۱۶,۸۰۰۶۶,۶۲۹,۶۰۰۱۱۶,۴۴۶,۴۰۰۵۶,۰۴۳,۹۰۰۷۶,۲۴۹,۶۰۰۱۳۲,۲۹۳,۵۰۰۶۲,۲۷۱,۰۰۰۷۹,۹۴۹,۶۰۰۱۴۲,۲۲۰,۶۰۰
۲۲۷۵۰۵۳,۷۲۴,۰۰۰۶۶,۶۲۹,۶۰۰۱۲۰,۳۵۳,۶۰۰۶۰,۴۳۹,۵۰۰۷۶,۲۴۹,۶۰۰۱۳۶,۶۸۹,۱۰۰۶۷,۱۵۵,۰۰۰۷۹,۹۴۹,۶۰۰۱۴۷,۱۰۴,۶۰۰
۳۲۹۵۰۵۷,۶۳۱,۲۰۰۷۴,۰۲۹,۶۰۰۱۳۱,۶۶۰,۸۰۰۶۴,۸۳۵,۱۰۰۷۷,۷۲۹,۶۰۰۱۴۲,۵۶۴,۷۰۰۷۲,۰۳۹,۰۰۰۸۱,۴۲۹,۶۰۰۱۵۳,۴۶۸,۶۰۰
۴۳۱۵۰۶۱,۵۳۸,۴۰۰۷۴,۰۲۹,۶۰۰۱۳۵,۵۶۸,۰۰۰۶۹,۲۳۰,۷۰۰۷۷,۷۲۹,۶۰۰۱۴۶,۹۶۰,۳۰۰۷۶,۹۲۳,۰۰۰۸۱,۴۲۹,۶۰۰۱۵۸,۳۵۲,۶۰۰
۵۳۳۵۰۶۵,۴۴۵,۶۰۰۷۵,۵۰۹,۶۰۰۱۴۰,۹۵۵,۲۰۰۷۳,۶۲۶,۳۰۰۷۹,۲۰۹,۶۰۰۱۵۲,۸۳۵,۹۰۰۸۱,۸۰۷,۰۰۰۸۲,۹۰۹,۶۰۰۱۶۴,۷۱۶,۶۰۰
۶۳۵۵۰۶۹,۳۵۲,۸۰۰۷۵,۵۰۹,۶۰۰۱۴۴,۸۶۲,۴۰۰۷۸,۰۲۱,۹۰۰۷۹,۲۰۹,۶۰۰۱۵۷,۲۳۱,۵۰۰۸۶,۶۹۱,۰۰۰۸۲,۹۰۹,۶۰۰۱۶۹,۶۰۰,۶۰۰
۷۳۷۵۰۷۳,۲۶۰,۰۰۰۷۶,۹۸۹,۶۰۰۱۵۰,۲۴۹,۶۰۰۸۲,۴۱۷,۵۰۰۸۰,۶۸۹,۶۰۰۱۶۳,۱۰۷,۱۰۰۹۱,۵۷۵,۰۰۰۸۴,۳۸۹,۶۰۰۱۷۵,۹۶۴,۶۰۰
۸۳۹۵۰۷۷,۱۶۷,۲۰۰۷۶,۹۸۹,۶۰۰۱۵۴,۱۵۶,۸۰۰۸۶,۸۱۳,۱۰۰۸۰,۶۸۹,۶۰۰۱۶۷,۵۰۲,۷۰۰۹۶,۴۵۹,۰۰۰۸۴,۳۸۹,۶۰۰۱۸۰,۸۴۸,۶۰۰
۹۴۱۵۰۸۱,۰۷۴,۴۰۰۷۸,۴۶۹,۶۰۰۱۵۹,۵۴۴,۰۰۰۹۱,۲۰۸,۷۰۰۸۲,۱۶۹,۶۰۰۱۷۳,۳۷۸,۳۰۰۱۰۱,۳۴۳,۰۰۰۸۵,۸۶۹,۶۰۰۱۸۷,۲۱۲,۶۰۰
۱۰۴۳۵۰۸۴,۹۸۱,۶۰۰۷۸,۴۶۹,۶۰۰۱۶۳,۴۵۱,۲۰۰۹۵,۶۰۴,۳۰۰۸۲,۱۶۹,۶۰۰۱۷۷,۷۷۳,۹۰۰۱۰۶,۲۲۷,۰۰۰۸۵,۸۶۹,۶۰۰۱۹۲,۰۹۶,۶۰۰
۱۱۴۵۵۰۸۸,۸۸۸,۸۰۰۸۵,۸۶۹,۶۰۰۱۷۴,۷۵۸,۴۰۰۹۹,۹۹۹,۹۰۰۸۹,۵۶۹,۶۰۰۱۸۹,۵۶۹,۵۰۰۱۱۱,۱۱۱,۰۰۰۹۳,۲۶۹,۶۰۰۲۰۴,۳۸۰,۶۰۰
۱۲۴۷۵۰۹۲,۷۹۶,۰۰۰۸۵,۸۶۹,۶۰۰۱۷۸,۶۶۵,۶۰۰۱۰۴,۳۹۵,۵۰۰۸۹,۵۶۹,۶۰۰۱۹۳,۹۶۵,۱۰۰۱۱۵,۹۹۵,۰۰۰۹۳,۲۶۹,۶۰۰۲۰۹,۲۶۴,۶۰۰
۱۳۴۹۵۰۹۶,۷۰۳,۲۰۰۸۸,۸۲۹,۶۰۰۱۸۵,۵۳۲,۸۰۰۱۰۸,۷۹۱,۱۰۰۹۲,۵۲۹,۶۰۰۲۰۱,۳۲۰,۷۰۰۱۲۰,۸۷۹,۰۰۰۹۶,۲۲۹,۶۰۰۲۱۷,۱۰۸,۶۰۰
۱۴۵۱۵۰۱۰۰,۶۱۰,۴۰۰۸۸,۸۲۹,۶۰۰۱۸۹,۴۴۰,۰۰۰۱۱۳,۱۸۶,۷۰۰۹۲,۵۲۹,۶۰۰۲۰۵,۷۱۶,۳۰۰۱۲۵,۷۶۳,۰۰۰۹۶,۲۲۹,۶۰۰۲۲۱,۹۹۲,۶۰۰
۱۵۵۳۵۰۱۰۴,۵۱۷,۶۰۰۹۰,۳۰۹,۶۰۰۱۹۴,۸۲۷,۲۰۰۱۱۷,۵۸۲,۳۰۰۹۴,۰۰۹,۶۰۰۲۱۱,۵۹۱,۹۰۰۱۳۰,۶۴۷,۰۰۰۹۷,۷۰۹,۶۰۰۲۲۸,۳۵۶,۶۰۰
۱۶۵۵۵۰۱۰۸,۴۲۴,۸۰۰۹۰,۳۰۹,۶۰۰۱۹۸,۷۳۴,۴۰۰۱۲۱,۹۷۷,۹۰۰۹۴,۰۰۹,۶۰۰۲۱۵,۹۸۷,۵۰۰۱۳۵,۵۳۱,۰۰۰۹۷,۷۰۹,۶۰۰۲۳۳,۲۴۰,۶۰۰
۱۷۵۷۵۰۱۱۲,۳۳۲,۰۰۰۹۱,۷۸۹,۶۰۰۲۰۴,۱۲۱,۶۰۰۱۲۶,۳۷۳,۵۰۰۹۵,۴۸۹,۶۰۰۲۲۱,۸۶۳,۱۰۰۱۴۰,۴۱۵,۰۰۰۹۹,۱۸۹,۶۰۰۲۳۹,۶۰۴,۶۰۰
۱۸۵۹۵۰۱۱۶,۲۳۹,۲۰۰۹۱,۷۸۹,۶۰۰۲۰۸,۰۲۸,۸۰۰۱۳۰,۷۶۹,۱۰۰۹۶,۹۶۹,۶۰۰۲۲۷,۷۳۸,۷۰۰۱۴۵,۲۹۹,۰۰۰۹۹,۱۸۹,۶۰۰۲۴۴,۴۸۸,۶۰۰
۱۹۶۱۵۰۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰۹۴,۷۴۹,۶۰۰۲۱۴,۸۹۶,۰۰۰۱۳۵,۱۶۴,۷۰۰۹۸,۴۴۹,۶۰۰۲۳۳,۶۱۴,۳۰۰۱۵۰,۱۸۳,۰۰۰۱۰۲,۱۴۹,۶۰۰۲۵۲,۳۳۲,۶۰۰
۲۰۶۳۵۰۱۲۴,۰۵۳,۶۰۰۹۵,۴۸۹,۶۰۰۲۱۹,۵۴۳,۲۰۰۱۳۹,۵۶۰,۳۰۰۹۹,۱۸۹,۶۰۰۲۳۸,۷۴۹,۹۰۰۱۵۵,۰۶۷,۰۰۰۱۰۲,۸۸۹,۶۰۰۲۵۷,۹۵۶,۶۰۰
۲۱۶۵۵۰۱۲۷,۹۶۰,۸۰۰۹۸,۴۴۹,۶۰۰۲۲۶,۴۱۰,۴۰۰۱۴۳,۹۵۵,۹۰۰۱۰۲,۱۴۹,۶۰۰۲۴۶,۱۰۵,۵۰۰۱۵۹,۹۵۱,۰۰۰۱۰۴,۳۶۹,۶۰۰۲۶۴,۳۲۰,۶۰۰
۲۲۶۷۵۰۱۳۱,۸۶۸,۰۰۰۱۱۲,۵۰۹,۶۰۰۲۴۴,۳۷۷,۶۰۰۱۴۸,۳۵۱,۵۰۰۱۱۶,۲۰۹,۶۰۰۲۶۴,۵۶۱,۱۰۰۱۶۴,۸۳۵,۰۰۰۱۱۹,۹۰۹,۶۰۰۲۸۴,۷۴۴,۶۰۰
۲۳ ۶۹۵۰۱۳۵,۷۷۵,۲۰۰۱۱۳,۹۸۹,۶۰۰۲۴۹,۷۶۴,۸۰۰ ۱۵۲,۷۴۷,۱۰۰۱۱۷,۶۸۹,۶۰۰۲۷۰,۴۳۶,۷۰۰۱۶۹,۷۱۹,۰۰۰۱۲۱,۳۸۹,۶۰۰۲۹۱,۱۰۸,۶۰۰
۲۴۷۱۵۰۱۳۹,۶۸۲,۴۰۰۱۱۵,۴۶۹,۶۰۰۲۵۵,۱۵۲,۰۰۰۱۵۷,۱۴۲,۷۰۰۱۲۰,۶۴۹,۶۰۰۲۷۷,۷۹۲,۳۰۰۱۷۴,۶۰۳,۰۰۰۱۲۴,۳۴۹,۶۰۰۲۹۸,۹۵۲,۶۰۰
۲۵۷۳۵۰۱۴۳,۵۸۹,۶۰۰۱۱۶,۹۴۹,۶۰۰۲۶۰,۵۳۹,۲۰۰۱۶۱,۵۳۸,۳۰۰۱۲۲,۸۶۹,۶۰۰۲۸۴,۴۰۷,۹۰۰۱۷۹,۴۸۷,۰۰۰۱۲۵,۸۲۹,۶۰۰۳۰۵,۳۱۶,۶۰۰