لیست قیمت موتور ساید کاستر Custer

لیست قیمت موتور ساید کاستر Custer

لیست قیمت موتور ساید کاستر Custer

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت (تومان)

لیست قیمت موتور ساید کاستر Custer

۱

ساید کاستر ۳۰۰ کیلو  AC

۹۹۴,۷۵۰
۲

ساید کاستر ۶۰۰ کیلو  AC

۱,۰۱۵,۴۵۰
۳ساید کاستر ۳۰۰ کیلو با بک آپ۱,۷۰۵,۴۵۰
۴

ساید کاستر ۵۰۰ کیلو با بک آپ

۱,۷۷۹,۰۵۰