لیست قیمت موتور ساید مکس

لیست قیمت موتور ساید مکس

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت

لیست قیمت موتور ساید مکس

۱۳۰۰ کیلو با UPS۶,۹۹۰,۰۰۰
۲۳۰۰ کیلو بدون UPS۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۶۰۰ کیلو بدون UPS۵,۳۰۰,۰۰۰
۴۵۰۰ کیلو بدون UPSموجود نیست