لیست قیمت موتور ساید تسلا

لیست قیمت موتور ساید تسلا

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت (تومان)

لیست قیمت موتور ساید تسلا

۱موتور ساید تسلا کرکره برقی ۳۰۰ کیلو AC بابک آپموجود نیست
۲موتور ساید تسلا کرکره برقی ۵۰۰ کیلو AC با بک آپموجود نیست
۳موتور ساید تسلا کرکره برقی ۳۰۰ کیلو AC بدون بک آپموجود نیست
۴موتور ساید تسلا کرکره برقی ۶۰۰ کیلو AC بدون بک آپموجود نیست