لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت (تومان)

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

۱

توبولار یونیورسال ۱۲ متر مربع (سری ۴۵ )

موجود نیست
۲توبولار یونیورسال ۱۲ متر مربع (لیمیت زنجیردار)موجود نیست
۳توبولار یونیورسال ۱۴ متر مربع (سری ۵۹ )موجود نیست
۴توبولار یونیورسال ۱۴ متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدید۹۶۰,۰۰۰
۵توبولار یونیورسال ۲۴ متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدیدموجود نیست