لیست قیمت درب سکشنال STC ساخت ترکیه

لیست قیمت درب سکشنال STC ساخت ترکیه

لیست قیمت درب سکشنال STC ساخت ترکیه

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفعرض دربارتفاع ۲۴۰۰ارتفاع ۲۷۰۰ارتفاع ۳۰۰۰
۱۲۵۵۰۸۸,۷۲۵,۰۰۰۹۸,۱۴۳,۵۰۰۱۰۶,۴۷۰,۰۰۰
۲۲۷۵۰۹۰,۰۶۵,۴۳۰۹۹,۶۱۷,۹۷۳۱۰۸,۰۷۸,۵۱۶
۳۲۹۵۰۹۱,۶۸۴,۳۲۰۱۰۱,۳۹۸,۷۵۲۱۱۰,۰۲۱,۱۸۴
۴۳۱۵۰۹۳,۱۳۶,۶۸۰۱۰۲,۹۹۶,۳۴۸۱۱۱,۷۶۴,۰۱۶
۵۳۳۵۰۹۴,۷۴۱,۹۲۰۱۰۴,۷۶۲,۱۱۲۱۱۳,۶۹۰,۳۰۴
۶۳۵۵۰۹۶,۵۷۶,۴۸۰۱۰۶,۷۸۰,۱۲۸۱۱۵,۸۹۱,۷۷۶
۷۳۷۵۰۱۰۰,۲۴۵,۶۰۰۱۱۰,۸۱۶,۱۶۰۱۲۱,۱۱۳,۷۲۰
۸۳۷۵۰۱۰۲,۲۳۳,۰۴۰۱۱۳,۰۰۲,۳۴۴۱۲۲,۶۷۹,۶۴۸
۹۴۱۵۰۱۰۷,۸۸۹,۶۰۰۱۱۹,۲۲۴,۵۶۰۱۲۹,۴۶۷,۵۲۰
۱۰۴۳۰۰۱۰۹,۸۷۷,۰۴۰۱۲۱,۴۱۰,۷۴۴۱۳۱,۸۵۲,۴۴۸
۱۱۴۵۵۰۱۱۲,۴۷۶,۰۰۰۱۲۴,۲۶۹,۶۰۰۱۳۴,۹۷۱,۲۰۰
۱۲۴۷۵۰۱۱۴,۷۶۹,۲۰۰۱۲۶,۷۹۲,۱۲۰۱۳۷,۷۲۳,۰۴۰
۱۳۴۹۵۰۱۱۶,۸۳۳,۰۸۰۱۲۹,۰۶۲,۳۸۸۱۴۰,۱۹۹,۶۹۶
۱۴۵۲۰۰۱۲۱,۱۹۰,۱۶۰۱۳۳,۸۵۵,۱۷۶۱۴۵,۴۲۸,۱۹۲
۱۵۵۴۰۰۱۲۳,۴۹۸,۶۴۸۱۳۶,۳۹۴,۵۱۲۱۴۸,۱۹۸,۳۷۷
۱۶۵۶۰۰۱۲۶,۶۹۳,۸۴۰۱۳۹,۹۰۹,۱۴۰۱۵۲,۰۳۲,۶۰۸
۱۷۵۸۰۰۱۲۸,۹۸۷,۰۴۰۱۴۲,۴۳۱,۷۴۴۱۵۴,۷۸۴,۴۴۸
۱۸۶۰۵۰۱۳۱,۸۹۷,۲۲۰۱۴۵,۶۳۲,۹۴۲۱۵۸,۲۷۶,۶۶۴
۱۹۶۲۵۰۱۳۴,۴۹۰,۷۲۰۱۴۸,۴۸۵,۷۹۲۱۶۱,۳۸۸,۸۶۴
۲۰۶۴۵۰۱۳۸,۴۶۵,۶۰۰۱۵۲,۸۵۸,۱۶۰۱۶۶,۱۵۸,۷۲۰
۲۱۶۶۵۰۱۴۱,۳۴۳,۰۲۰۱۵۶,۰۲۳,۳۲۲۱۶۹,۶۱۱,۶۲۴
۲۲۶۸۵۰۱۴۷,۱۱۹,۷۰۰۱۶۲,۳۷۷,۶۷۰۱۷۶,۵۴۳,۶۴۰