قیمت موتور ساید الرو کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید الرو

قیمت موتور ساید الرو هندلی کرکره برقی 

قیمت موتور ساید الرو

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور ساید الرو قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان(
۱موتورR120 هندل دار eleroتماس بگیرید
۲موتورR150 معمولی eleroتماس بگیرید
۳موتورR150هندل دار eleroتماس بگیرید
۴موتورR180 هندل دار eleroتماس بگیرید
۵موتورR230 ساده eleroتماس بگیرید
۶موتورR230 هندل دار eleroتماس بگیرید
۷موتورR300 هندل دار eleroتماس بگیرید
۸موتور گیر بکسی elero 250 Nmتماس بگیرید
۹قیمت موتور  الرو کرکره برقیموتور گیر بکسی ۲۵۰Nm سرعتی eleroتماس بگیرید
۱۰موتور گیر بکسی elero 350 Nmتماس بگیرید
۱۱موتور گیر بکسی elero 500 Nmتماس بگیرید
۱۲موتور گیر بکسی ۵۰۰Nm سرعتی eleroتماس بگیرید
۱۳موتور گیر بکسی elero 750 Nmتماس بگیرید

قیمت موتور ساید الرو کرکره برقی