قیمت موتور کرکره ساید LEBAN

قیمت موتور کرکره ساید LEBAN

قیمت موتور ساید کرکره برقی LEBAN

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

۱

موتور ساید کرکره برقیleban ۱۰۰  نیوتن –  با UPSموجود نیست
۲موتور ساید کرکره برقیleban  ۳۰۰ نیوتن – بدونUPSتماس بگیرید

۳

موتور ساید کرکره برقیleban  ۳۰۰  نیوتن – باUPS تماس بگیرید

۴

موتور ساید کرکره برقیleban ۶۰۰ نیوتن – با UPS تماس بگیرید
۵موتور ساید کرکره برقیleban ۶۰۰ نیوتن –  بدونUPS تماس بگیرید

۶

موتور ساید کرکره برقیleban ۸۰۰ نیوتن

– بدون UPS تک فاز

 تماس بگیرید
۷موتور ساید کرکره برقیleban ۷۵۰ نیوتن – باUPSسه فاز تماس بگیرید

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر