قیمت موتور ساید پر سرعت

قیمت موتور ساید پر سرعت

قیمت موتور ساید پر سرعت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت ۱۵۰  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

۵۷۷,۰۰۰
۲

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت ۲۵۰AC  نیوتن – بدون باتری – بدونUPS

۶۰۰,۰۰۰
۳

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت ۲۵۰DC  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

۸۰۱,۰۰۰
۴

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت ۳۵۰AC  نیوتن – بدون باتری – بدونUPS

۶۱۰,۰۰۰
۵

موتور ساید کرکره برقی

پرسرعت ۳۵۰DC  نیوتن – همراه با باتری – باUPS

۸۱۱,۰۰۰