قیمت موتور توبلار SDC

قیمت موتور توبلار SDC

قیمت موتور توبلار کرکره برقی  SDC- موتور توبولار – موتور چینی – موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور توبلار SDC قائم قیمت موتور توبلار SDC قائم قیمت موتور توبلار SDC قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبولار ۵۰SDC نیوتن (قطر ۴۵)موجود نیست
۲موتور توبولار ۸۰SDC نیوتن (قطر ۵۹)موجود نیست
۳موتور توبولار ۱۰۰SDC نیوتن (قطر ۵۹)موجود نیست
۴موتور توبولار ۱۰۰SDC نیوتن با UPSموجود نیست
۵موتور توبولار ۱۲۰SDC نیوتن (قطر ۵۹)موجود نیست
۶موتور توبولار ۱۴۰SDC نیوتن (قطر ۵۹)موجود نیست
۷موتور توبولار ۱۸۰SDC نیوتن صنعتی (قطر ۹۲)موجود نیست
۸موتور توبولار ۲۳۰SDC نیوتن صنعتی (قطر ۹۲)موجود نیست