قیمت موتورکرکره ساید SDC

قیمت موتورکرکره ساید SDC

قیمت موتورساید کرکره برقی SDC

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره ساید SDC قائم

قیمت موتورکرکره ساید SDC قائمقیمت موتورکرکره ساید SDC قائمقیمت موتورکرکره ساید SDC قائمقیمت موتورکرکره ساید SDC قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۶۱۷,۵۰۰
۲موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۶۳۷,۵۰۰
۳موتور ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت)۵۶۷,۵۰۰
۴موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC (سه ۳ ریموت)۵۹۳,۷۵۰
۵موتور ساید ۳۰۰ کیلو گرم SDC با UPS (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۸۵۲,۵۰۰
۶موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC با UPS (سه ۳ ریموت) مسی Luxury۸۸۸,۷۵۰
۷موتور ساید ۵۰۰ کیلو گرم SDC با ECONOMY (دو ۲ ریموت)۴۰۱,۲۵۰