قیمت موتورکرکره ساید هیوت

قیمت موتورکرکره ساید هیوت

قیمت موتورساید کرکره برقی هیوت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره ساید هیوت قائم قیمت موتورکرکره ساید هیوت قائم  قیمت موتورکرکره ساید هیوت قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی هیوت۲۰۰ نیوتن – بدون UPS۵۹۰,۰۰۰
۲موتور ساید کرکره برقی هیوت ۲۰۰  نیوتن – با UPS۷۵۵,۰۰۰
۳موتور ساید کرکره برقی هیوت۳۰۰  نیوتن – بدون UPS۶۰۵,۰۰۰
۴موتور ساید کرکره برقی هیوت۳۰۰  نیوتن – با UPS۸۱۵,۰۰۰
۵موتور ساید کرکره برقی هیوت ۵۰۰  نیوتن – بدون UPS۶۱۰,۰۰۰
۶موتور ساید کرکره برقی هیوت ۵۰۰  نیوتن – با UPS۸۲۵,۰۰۰
۷موتور ساید کرکره برقی هیوت ۷۵۰  نیوتن – با UPS۹۹۵,۰۰۰
۸موتور ساید کرکره برقی هیوت ۸۰۰  نیوتن – بدون UPS۹۲۵,۰۰۰
۹موتور ساید کرکره برقی هیوت ۱۰۰۰  نیوتن – بدون UPS۱,۰۷۰,۰۰۰
۱۰موتور ساید کرکره برقی هیوت ۱۳۰۰  نیوتن – بدون UPS۱۲۹۰,۰۰۰