قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

قیمت موتورکرکره سانترال کویکو

 قیمت موتور سانترال کرکره برقی کویکوQUIKO

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC)160 )موجود نیست
۲موتور سانترال کرکره برقی بارزانته کیلو QUIKO  MC) ۱۸۰ )۱,۵۰۰,۰۰۰
۳موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC) ۴۲۰بارزاتنه )۱,۹۶۶,۰۰۰
۴موتور صنعتی پر سرعت ۳۰۰ نیوتن ( آتش نشانی )موجود نیست