قیمت موتورکرکره سانترال نایس

قیمت موتورکرکره سانترال نایس

 قیمت موتور سانترال کرکره برقی نایس

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره سانترال نایس قائمقیمت موتورکرکره سانترال نایس قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC)160 )موجود نیست
۲موتور سانترال کرکره برقی بارزانته کیلو QUIKO  MC) ۱۸۰ )۱,۵۰۰,۰۰۰
۳موتور سانترال کرکره برقی کیلو QUIKO  MC) ۴۲۰بارزاتنه )۱,۹۶۶,۰۰۰
۴موتور صنعتی پر سرعت ۳۰۰ نیوتن ( آتش نشانی )موجود نیست