قیمت موتورکرکره توبلار هیوت

قیمت موتورکرکره توبلار هیوت

قیمت موتور توبلار کرکره برقی هیوت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

 

 

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۳۰ نیوتنموجود نیست
۲موتور توبلار کرکره برقی یوت ۵۰ نیوتنموجود نیست
۳موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۶۰ نیوتنموجود نیست
۴موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۸۰ نیوتن۳۶۰,۰۰۰
۵موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۰۰ نیوتن

۳۶۳,۰۰۰

۶موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۲۰ نیوتن۳۶۷,۰۰۰
۷موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۴۰ نیوتن۳۷۵,۰۰۰
۸موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۶۰ نیوتن۴۹۰,۰۰۰
۹موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۸۰ نیوتن۵۴۷,۰۰۰
۱۰موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۲۳۰ نیوتن۶۰۵,۰۰۰
۱۱موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۳۰۰ نیوتن۶۲۸,۰۰۰
۱۲موتور توبلار کرکره برقی هیوت ۱۰۰ نیوتن  با ups پر سرعت DC۶۰۵,۰۰۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر