درب برقی بازویی بارزانته Barezzante

درب برقی بازویی بارزانته Barezzante

درب برقی بازویی بارزانته Barezzante

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

 قیمت جک برقی

جک بازویی بارزانته
۱جک بازویی بارزانتهمدل ۶۰۰۳,۱۷۹,۰۰۰
۲جک بازویی بارزانتهمدل ۴۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰
۳جک بارزانته مدل ۴۰۰ پک کامل بدون (مدارفرمان)۲,۶۹۵,۰۰۰
۴جک بارزانته مدل ۶۰۰ پک کامل بدون (مدار فرمان)۲,۸۰۵,۰۰۰