جک ریلی کامه مدل PHASE

جک ریلی کامه مدل Bk800 – BK1200 – BK1800 – BK2200 – Bk2200 T (3 PHASE)

جک ریلی کامه مدل PHASE

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قدرت تا ۸۰۰-۱۲۰۰-۱۸۰۰-۲۲۰۰ کیلوگرم

در دو مدل تک فاز و سه فاز می باشد

جک ریلی کامه مدل PHASE

جک ریلی کامه مدل PHASE

جهت به کارگیری بر روی درب های خانگی و صنعتی قابل استفاده و نصب می باشد . که در ده مدل متفاوت موجود می باشد . که شامل سری های ذیل می باشد . Bk800 – BK1200 – BK1800 – BK2200 – Bk2200 T (3 PHASE )