لیست قیمت موتور ساید تسلا

لیست قیمت موتور ساید تسلا

قیمت موتور کرکره برقی

02166469614-09100627420-02188948560

ردیف شرح کالا قیمت

لیست قیمت موتور ساید تسلا

1 موتور ساید تسلا کرکره برقی 300 کیلو AC بابک آپ 8,362,500
2 موتور ساید تسلا کرکره برقی 500 کیلو AC با بک آپ 8,650,000
3 موتور ساید تسلا کرکره برقی 300 کیلو AC بدون بک آپ 4,837,500
4 موتور ساید تسلا کرکره برقی 600 کیلو AC بدون بک آپ 5,000,000