لیست قیمت موتور ساید اپیدور EPIDOOR

لیست قیمت موتور ساید اپیدور EPIDOOR

ردیف شرح کالا قیمت

لیست قیمت موتور ساید اپیدور EPIDOOR

1

ساید اپیدور 300 کیلو  AC

4,550,000
2

ساید اپیدور 600 کیلو  AC

4,725,000
3 ساید اپیدور 300 کیلو با بک آپ 7,925,000
4

ساید اپیدور 500 کیلو با بک آپ

8,200,000