لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

ردیف شرح کالا قیمت

لیست قیمت موتور توبلار یونیورسال

1

توبولار یونیورسال 12 متر مربع (سری 45 )

2,225,000
2 توبولار یونیورسال 12 متر مربع (لیمیت زنجیردار) 2,487,500
3 توبولار یونیورسال 14 متر مربع (سری 59 ) 3,062,500
4 توبولار یونیورسال 14 متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدید 3,312,500
5 توبولار یونیورسال 24 متر مربع (لیمیت زنجیردار) جدید 3,737,500