قیمت موتور کرکره ساید بارزانته

قیمت موتورکرکره ساید بارزانته

 قیمت موتور ساید کرکره برقی بارزانته

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائمقیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم  قیمت موتور کرکره ساید بارزانته قائم

ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

ساید کرکره برقی

 Barzante 200 نیوتن – با بک آپ کامپکت 2017

7,200,000
2

ساید بارزانته

کرکره برقی 300 نیوتن – با بک آپ GSM 2018

9,300,000
3

ساید کرکره برقی

 Barzante 500 نیوتن – با بک آپ GSM 2018

9,530,000
4

ساید کرکره برقی

300 نیوتن – با بک آپ 

7,930,000
5

ساید کرکره برقی

500 نیوتن – با بک آپ 

8,110,000
6

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 300 کیلو – بدون بک آپ ( مس)

5,740,000
7

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 600 کیلو – بدون بک آپ ( مس)

5,920,000
8

موتور ساید بارزانته

کرکره برقی 300 کیلو – بدون UPS

5,460,000
9

ساید کرکره برقی

 کرکره برقی 600 کیلو – بدون UPS

5,610,000
10

ساید کرکره برقی

Barzante 800 کیلو – بدون بک آپ 

7,980,000
11

ساید کرکره برقی

Barzante 800 کیلو – بدون بک آپ

13,830,000
ردیف شرح   کالا قیمت واحد (ریال)
1

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (ac )

5,460,000
2

موتور ساید کرکره برقی 300 نیوتن پرسرعت (dc )

7,930,000