قیمت موتور ساید الرو کرکره

قیمت موتور کرکره ساید الرو

قیمت موتور ساید الرو هندلی کرکره برقی 

قیمت موتور ساید الرو

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور کرکره ساید الرو قائم

قیمت موتور ساید الرو قائم

ردیف شرح کالا قیمت واحد(تومان(
1 موتورR120 هندل دار elero 2,765,000
2 موتورR150 معمولی elero 2,890,000
3 موتورR150هندل دار elero 3,240,000
4 موتورR180 هندل دار elero 3,395,000
5 موتورR230 ساده elero 3,218,000
6 موتورR230 هندل دار elero 3,548,000
7 موتورR300 هندل دار elero 3,795,000
8 موتور گیر بکسی elero 250 Nm 4,770,000
9 موتور گیر بکسی 250Nm سرعتی elero 5,228,000
10 موتور گیر بکسی elero 350 Nm 5,229,000
11 موتور گیر بکسی elero 500 Nm 6,150,000
12 موتور گیر بکسی 500Nm سرعتی elero 6,435,000
13 موتور گیر بکسی elero 750 Nm 6,440,000