قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی

09100627420-02188948560

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
1موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 30 نیوتنموجود نیست
2موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 50 نیوتنموجود نیست
3موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 60 نیوتن295,000
4موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 80 نیوتن340,000
5موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 100 نیوتن350,000
6موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 120 نیوتن355,000
7موتور توبلار کرکره برقی اینفینیت 140 نیوتن360,000
8موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 180 نیوتن530,000
9موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 230 نیوتن535,000
10موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی 300 نیوتنموجود نیست