قیمت راهبند

قیمت راهبند

قیمت راهبند

02166469614-09100627420-02188948560

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

ریال )

راهبند ایرانی
1 راه بند ایرانی 6متری بتا

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی

29,850,000
2 راه بند ایرانی 5متری بتا دولوکس

فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد محدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

26,500,000
3 راه بند ایرانی 5متری بازو شکسته تاشو

همراه بوم تلسکوپی و پایه انتهایی فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری بازوشکسته تاشو زاویه 90 درجه_بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _پوشش روی بازو_چراغهای هشدار دهنده بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی-تردد نامحدود

31,000,000
راهبند کنترل تردد نایس
4 راه بند کنترل ترددنایس nice ویل WIL4 4 متری,

 تردد نامحدود حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو 4 متری ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

37,000,000
5 راهبند کنترل ترددنایس nice مدل سیگنو SIGNO4

عرض 4 متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 4متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ بازو 4متری _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

38,000,000
6 راهبند کنترل تردد نایس nice

مدلWIL6 نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

44,000,000
7 راهبند کنترل تردد نایس nice مدل SIGNO6بازو  

متر , تردد نامحدود(سه تکه) حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up

45,000,000
راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا
8 RBLO4METR12V DC24راهبند پارکینگ تائو مدل ولتDC4 متری 

برای نصب تا عرض 4 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات : تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش: آنتن ,ریموت 

38,150,000
9 راه بند اتوماتیک تائو tau6 متریCITY6METER12V DC24 ولتDC

برای نصب تا عرض6 متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو 1.2 ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش:آنتن ,ریموت

44,350,000
راهبند اتوماتیک لایف ایتالیا
10 اتوماتیک لایف life 5 متری ایتالیا

مجهز به سیستم انکودر جهت ایمنی در برخورد با ماشین مدلSU424 الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

41,250,000
راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا
11 قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 6متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

46,500,000
12 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل دستگاه و اهرم

44,000,000
13 راه بند 6 متری NIUBA

 24v شامل دستگاه و اهرم

50,500,000
14 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل 1 عدد ریموت ، فلاشر ، 1 جفت چشم

45,500,000
15 راه بند 4 متری NIUBA

 24v شامل 1 عدد ریموت ، فلاشر ، 1 جفت چشم

52,000,000
راهبند اتوماتیک فک ایتالیا
16 اتوماتیک 5متری فک facc ایتالیا مدل 615
الکترو هیدرولیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد35 دفعه درساعت قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری
49,500,000
17 راه بند پارکینگ 5متری Facc فک ایتالیا مدل B680H

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

موجودنیست
18 راه بند پارکینگ 5متری facc فکّ ایتالیا مدل B680H

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت _بازو 5متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _ ایمنی_برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACKup وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

موجودنیست
19 راه بند اتوماتیک فک facc هشت 8 متری ایتالیا

هیدرولیک 620الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری 230 ولت – بازو 2.80متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل _برد کنترل فلاش کنندهIP54تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

86,800,000
راه بند اتوماتیک فادینی
20

پکیج کامل راهبند ستونی FADINIایتالیا مدل TALOS

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

14,650,0000
21

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدلBARRI88 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

62,500,000
22

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدل  BAYT980 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

85,000,000
23

پکیجکاملFADINIایتالیامدلBAYT980بااهرم6 متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

95,500,000
راهبند beninca
24 پکیج کامل راهبند BENINCA ایتالیا مدلEV-500 43,500,000
25 پکیج کامل راه بند BENINCA ایتالیا مدلEV-5 46,500,000
26 پارکینگ بند BENINCA ایتالیا مدل VE.SOR 16,500,000
راهبند کنترل تردد کامه CAME
27 راه بند 4 متری gard  g-208
مدل : Complete set(Came-italy(24v

کابین- بوم 4 متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل- یک عدد فنر

تماس بگیرید
28 راهبند کامهCAME

راهبند 4 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم 4 متری – یک عدد نر – کی سوئیچ

تماس بگیرید
29

راه بند 6 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم 6 متری – یک عددفنر- کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
30

راهبند 6 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم 6 متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل – یک عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم

تماس بگیرید
31

راهبند 8 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – دو عددبوم 4 متری – یک عددفنر – کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
32

راهبند 8 متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- دو عدد بوم 4 متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور – کاور فتوسل – فتوسل – دو عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم – مفصل وسط بوم

تماس بگیرید
33

  راهبندزنجیری -8متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر 8 متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
34

  راهبندزنجیری 16متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر 8 متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
35

  راهبندزنجیری -8متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر 8 متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
36

  راهبند زنجیری 16متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(24v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر 16 متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
راهبند بارزانته
37 راهبند یونیورسال تلسکوپی 

( 4 – 6 متری)

20,590,000
38 راهبند یونیورسال تلسکوپی 

( 4 – 6 متری COMMERCIAL)

22,190,000
39 راهبند بارزانته تلسکوپی

( 4 – 6 متری)

26,360,000
40 راهبند بارزانته بوم 5 متری LED 26,680,000
41

راهبندبارزانته بوم 5 متریفنسدار

34,010,000
42

راهبند بارزانته بوم تاشو

90و 180 درجه

29,110,000
43

راهبندبارزانته بوم 8 متری

37,410,000
44 راهبند بارزانته بوم 4 متری LED پرسرعت 3 ثانیه 27,550,000
45 راهبند بارزانته بوم 3 متری LED سوپر سرعت 1.6 ثانیه 27,510,000


تعمیر راهبند
قیمت راهبند

قیمت راهبند خودرو

قیمت راهبند پارکینگ

سایت های مشابه راه بند : راه بند – قائم الکترونیک ماهان – وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

برچسب ها : تعمیر راه بند , نصب راه بند , راه بند , قیمت راهبند بازویی , قیمت راهبند بازویی , راهبند پارکینگ های عمومی , راهبند عوارضی , راهبند ایستگاه های قطار , راهبند فرودگاه , راهبند اماکن تجاری , راهبند آپارتمان ها , راهبند , اتوماتیک , پارکینگ , برقی , قیمت راهبند , برقی هوشمند , لایف , خودرو , راهبند خودرو پارکینگ , بازویی راهبند , ستونی ,  فروش , نصب , 615 , راه بند کنترل تردد خودرو , سیستم های راهبند خودرو , خودرو ایتالیایی , گیت خودرو , گیت کارت خوان خودرو , پارکینگ هوشمند , پارکینگ مکانیزه , خودرو هوشمند , ارزان , پر تردد barrier , راهبند ایرانی , کامه CAME , فادینی fadini , فک facc  , لایف  life ایتالیا , ویتو v2 , راهبند پارکینگ تائو , راهبند اتوماتیک , راهبند پارکینگ ,  قیمت راهبند پارکینگ , اتوماسیون پارکینگ و راهبند , راهبند کنترل تردد , قیمت راهبند پارکینگ , قیمت راهبند پارکینگ پارت دٌر  , قیمت راهبند پارکینگ قیمت مناسب