راه بند اتوماتیک فادینی

راه بند اتوماتیک فادینی

راه بند اتوماتیک فادینی

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت راهبند

ردیف شرح کالا

قیمت

واحد

ریال )

1

پکیج کامل راهبند ستونی FADINIایتالیا مدل TALOS

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

142500000
2

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدلBARRI88 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله،  1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

58500000
3

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدل  BAYT980 با اهرم 4متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

81000000
4

پکیجکاملFADINIایتالیامدلBAYT980بااهرم6 متری

شامل: موتور، میله، 1عدد ریموت و شبرنگ می باشد

91500000