درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

02166469614-09100627420-02188948560

قیمت جک برقی

درب ریلی بارزانته Barezzante
1 موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800

7,820,000
2 موتور درب ریلی 800 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800 با 4 متر ریل

8,730,000
3 موتور درب ریلی 800 کیلوبارزانته 2016 8,110,000
4 موتور درب ریلی 1500 کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-1500 (جدید)

10,130,000
5 موتور درب ریلی 1500 کیلوبارزانته 201 9,790,000